Privacy statement

Introductie

GVB vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant solliciteert via werkenbijGVB.nl verzamelt GVB informatie (persoonsgegevens, CV motivatiebrief). Deze persoonsgegevens worden door GVB op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat GVB persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetgeving. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop GVB de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van GVB.

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan veranderde wetgeving te blijven voldoen. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van deze veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan GVB worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door GVB gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. GVB verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van GVB zijn:

  • het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij GVB;
  • de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van GVB;
  • contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;
  • het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;
  • indien het onderdeel is van de selectieprocedure aan het bureau dat een assessment / psychologische / medische keuring afneemt; en GVB kan de gegevens van sollicitanten gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het wervings- en selectieproces.

Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

Gegevens van sollicitanten

GVB verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en /of aangehechte CV’s via werkenbijgvb.nl of de interne vacaturesite. GVB verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, etc.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.) arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.).

GVB verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt GVB hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan GVB verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan GVB om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door GVB worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

GVB kan bepaalde gegevens van sollicitanten onthullen aan derde partijen die diensten aan GVB leveren. Bijvoorbeeld een assessment bureau, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de uitvoering van het werving- en selectieproces.

GVB verkoopt en verhandelt géén gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. GVB kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld de bevoegde opsporingsautoriteiten.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten

GVB bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijdert GVB de gegevens van sollicitanten en alle identificeerde kenmerken uit haar database, uiterlijk 4 weken na het beëindigen en of afronden van de sollicitatieprocedure. GVB informeert de sollicitanten hierover per mail. Indien van deze termijn wordt afgeweken, bijvoorbeeld indien de sollicitant een klacht heeft ingediend over de sollicitatieprocedure, dan wordt de sollicitant hierover geïnformeerd.

Beveiliging

GVB maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. GVB heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. GVB tracht zoveel als financieel en technisch mogelijk haar beveiligingsprocedures uit te breiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van GVB die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van GVB. GVB personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van GVB bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. GVB zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. GVB waarborgt ook (contractueel) dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens GVB gegevens van sollicitanten verwerken, adequate maatregelen treffen conform de wettelijke eisen.

Contact

Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen in verband met privacy. Informatie over vacatures bij GVB of andere vragen die niet over privacy gaan worden niet beantwoord. Stuur al uw vragen en opmerkingen over deze recruitment privacy verklaring of over de manier waarop GVB gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: [email protected]